Poem: Pakikidigma (Warfare)

Pakikidigma is a poem by the Filipino poet Jose Corazon de Jesus.

Pakikidigma (1929)

by Jose Corazon de Jesus

Ang buhay ay isang pakikidigmang walang katapusan.

Huwag kang uurong, lalalim ang sugat,
Ngunit naubos na ang dugong tatagas;
Ang sugat man naman kung buka’t bukadkad,
Tila humihingang bibig ng bulaklak.

Walang bagay ditong hindi natitiis
Pag lagi nang apdo ang iyong sinisid;
Ang pait na ito’y ngiging matamis,
Kumakaraniwan sa may ditang bibig.

Kung ikaw’y natalo o kaya’y nadapa,
Magbangon kang muli saka makidigma;
At lalong mabuti ang mukhang may gatla
Ng lahat ng iyong tinitiis na taga.

Huwag mong naisin ang maging bulak ka,
Iyan ay maputing dudumi pagdaka;
Habang ikaw’y bato sa isang kalsada,
Ang pison at gulong, kaibigan mo na.

Ikaw’y makidigma sa laot ng buhay
At walang bayaning nasindak sa laban;
Kung saan ka lalong mayong kahinaan,
Doon mo dukutin ang iyong tagumpay.

Leave a Reply